Радио КБР 15.00 kab — 2019.07.24
— Путин Владимир КъБ-м къыщек1уэк1 зэхъуэк1ыныгъэхэм щыгъуазэ ящ1ащ.
— «Прохладнэ-Бахъсэн-Азау» федеральнэ гъуэгум и километр 72-м и деж ныжэбэ ят1эпс къыщехащ.
— КъБ-м щ1эныгъэхэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ Гъут Iэдэм нобэ и юбилейщ. (Т1ымыжь Хьэмыщэ – филологие щ1эныгъэхэм я доктор)
— Махуэ Билал олимп чемпиону къалъытэнк1э хъунущ.

Поделиться: