Радио КБР 15.00 kab — 2019.07.23
— К1уэк1уэ Казбекрэ Путин Владимиррэ Мэзкуу щызэ1ущ1ащ.
— Бэлъкъэр Ипщэ ГЭС-м и хъыбар.
— Аркъэ нэпц1 къагъуэтащ.
— «Шынагъуэншагъэм и школ»-м къырик1уахэр къапщытэжащ.

Поделиться: