Радио КБР 15.00 kab — 2019.07.15
— Адыр-Су аузым щыхуа альпинистхэм я къэлъыхъуак1уэ яут1ыпщащ 1уащхьэмахуэ къегъэлак1уэ отрядым хэтхэр.
— 1уащхьэмахуэ районым и «Терскол» жылагъуэм нобэ щызыхуащ1ыж «Эльбрусское кольцо 2019» альпинизмымк1э армэ зэхьэзэхуэхэр.
— «Автомобиль гъуэгу шынагъуэншэ» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Дейскэ-Курп Ищхъэрэ автомобиль гъуэгур зэ1узэпэщ ящ1.
«Къалэхэм псэуп1э тынш къыщызэгъэпэщын» проектым ипкъ итк1э Прохладнэ «Дружба» жыхуи1э хьэблэм и сквер, паркыр зыхуей хуагъазэ.

Поделиться: