Радио КБР 15.00 kab — 2019.06.14
— Лъы тыным и дунейпсо махуэр нобэ ягъэлъап1э.
— КъБ-м жьы хъуа унэхэм щ1эсхэр фэтэр зэгъэпэщахэм ягъэ1эпхъуэнущ.
— Прикладной математикэм теухуа дунейпсо конференц КъБ-м щек1уэк1ащ.
— КъБ-м и студентхэр лэжьак1уэ отрядхэм яхэту Урысейм и щ1ыналъэхэм щолажьэ.

Поделиться: