Радио КБР 15.00 kab — 2019.06.17
— Тырныауз щыщ ц1ыхухъу к1уэдар Тютюсу аузым къыщалъыхъуэ.
— «Автомобиль гъуэгу шынагъуэншэ» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Тэрч районым ремонт лэжьыгъэхэм щыщ1адзащ.
— Дзэлыкъуэкъуажэ жылагъуэм медицинэ лэжьак1уэхэр щагъэлъэп1ащ.
— «Къэрал уардэм лъап1эныгъэ ин зи1э и кинохэр» жыхуи1э Урысейпсо 1уэхугъуэм КъБ-рри хэтынущ.

Поделиться: