Радио КБР 15.00 kab – 2020.08.13
— Туризм унэт1ыныгъэмк1э лъэныкъуит1ыр зэрызэдэлэжьэфыным теухуауэ республикэ и л1ыщхьэ К1уэк1уэ Казбекрэ Урысей Сбербанкым и зы къудамэм и унафэщ1 Чачин Михаилрэ Налшыч щызэ1ущ1ащ.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 16 къахутащ.
— Уз зэрыц1алэ шынагъуэхэм, СПИДым ще1эзэ центрыр короновирус щагъэхъуж госпиталу щытыжынукъым, дегъащ1э узыншагъэр хъумэнымк1э министерствэм.
— Пандемиям къриубыдэу унагъуэхэм ират сабий ахъшэхэм теухуауэ щы1э упщ1эхэм жэуап яритащ лэжьыгъэмрэ, социальнэ дэ1эпыкъуныгъэмк1э министр Асанов Алим.
— КъБ-м «Эльбрусиадэ» фестивалыр иджы етхуанэу щок1уэк1.
— Дзэлыкъуэ куейм хыхьэ Малкэ жылагъуэм Кавказ трассэм и 405нэ километрым хуэзэу гъуэгур ремонт ящ1ыр.

Поделиться: