Радио КБР 15.00 kab – 2020.07.31
— Къурмэн хьидым теухуауэ республикэм щыпсэухэм йохъуэхъу КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек.
— Республикэм и жылагъуэхэр нэсу, тэмэму псык1э зыщ1эгъэхьэныр 2024 гъэм ирихьэл1эу зэф1ахыну я мурадщ.
— КъБ-м и щыхьэрым ухуэныгъэхэр щок1уэк1.
— «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Бахъсэн районым яслэ блокхэр щаухуэ.
— «Мэшыкъуэ 2020» щ1алэгъуалэ форумым хэтыну КъБ-м щыщу щ1алэгъуалэ 500-м зрагъэтхащ.

Поделиться: