Радио КБР 15.00 kab – 2020.07.09
— Адыр-Су аузым деж зи щхьэм фэбжь игъуэта Мэзкуу щыщ альпинистым и къегъэлак1уэ яут1ыпщащ 1уащхьэмахуэ къэлъыхъуак1уэ-къегъэлак1уэ отрядым хэтхэр.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 45-рэ къахутащ.
— Дыгъуасэ уэшхышхуэ къешхам къихьа зэраныгъэхэр гъуэгу хозяйствэм и лэжьак1уэхэм ягъэзэк1уэж.
— КъБ-м бжьыхьэсэр щы1уахыж.
— Республикэм и къэлъыхъуак1уэ-къегъэлак1уэ отрядхэм хэтхэм Шэджэм псы къелъэхэм и къуршхэм мы махуэхэм зыщагъэсащ.

Поделиться: