Радио КБР 15.00 kab – 2020.07.08
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э республикэм финансхэмк1э и министру ягъэуващ Лисун Елена.
— Нобэ къэралым унагъуэм, лъагъуныгъэм, пэжыныгъэм и махуэр щагъэлъап1э.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыцIалэр япкърыту щIэуэ цIыху 45-рэ къахутащ.
— Демография лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Тэрч куейм сабий садхэр щаухуэ.
— Гъуэгу шынагъуэншэхэр лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Налшык къалэ и уэрам нэхъ ин дыдэхэм ящыщ зыр нэхъ бгъуэ ящ1.
— Мы махуэхэр хуабэр градус 40 нос.

Поделиться: