Радио КБР 15.00 kab – 2020.06.30
— Пщэдей июлым и 1-м Конституцэм зэхъуэк1ыныгъэ хэлъхьэным теухуа 1э 1этыр ек1уэк1ынущ.
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек виде зэпыщ1эныгъэк1э республикэм экономикэ зыужьыныгъэмк1э и министр Рахаев Борис зэ1ущ1э дригъэк1уэк1ащ.
— КъБ-м короновирусым земыгъэубгъунымк1э щы1э Оперативнэ штабым хъыбар дызэригъащ1эмк1э дыгъуэсэрей бжыгъэм иджыри 52 къыхэхъуащ.

Поделиться: