Радио КБР 15.00 kab – 2020.06.26
— КъБ-м нобэрей махуэм ирихьэлIэу коронавирус уз къызэуэлIахэр псори зэхэту цIыху мини 4-рэ 791-м къеуэлIащ.
— «Псы къабзэ» федеральнэ проектым ипкъ иткIэ КъБ-м 2020-22 гъэхэм федеральнэ мылъку къыхуаутIыпщынущ.
— УФ-м и Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа Iэ Iэтыр хабзэм тету егъэкIуэкIыным теухуауэ КъБ-м и Прокуратурэм пIэщIэгъуэ линие щолажьэ.
— «Aвтомобиль гъуэгу шынагъуэншэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ Прохладнэ-Елъхъуэт щIыналъэ гъуэгум щыщ Iыхьэ щIэуэ къызэрагъэпэщыж.
— Урысей щIэныгъэ Академием и дыщэ медалыр хуагъэфэщащ Мыщхъуэжь Къаземир.

Поделиться: