Радио КБР 15.00 kab – 2020.06.25
— Нобэ КъБ-м Русгидро 1уэхущ1ап1эм балъэкъэр ищхъэрэ гэсыр къызэ1уихащ.
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек налшык щаухуэ гъуэгухэм я 1уэху зы1утыр зригъэщ1ащ.
— Конституцэм зэхъуэк1ыныгъэ халъхьэным теухуа 1э 1этыр щы1энущ.
— Къэралым и Президент Путин Владимир и унафэк1э илъэс 16 иримыкъуахэм зи1э сабийхэм сомк1э зыщ1агъэкъуэнущ.

Поделиться: