Радио КБР 15.00 kab – 2020.06.23
— УФ-м и Президент Путин Владимир къэралым щыпсэухэм защыхуигъазэ теленэтын нобэ щыIэнущ.
— КъБ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм хъыбар къызэритымкIэ, коронавирус уз къызэуэлIахэм щыщу сымаджэ хьэлъэхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ хъуащ.
— «Мэкъумэш продукцэм и экспорт» проектыр КъБ-м щагъэзащIэ.
— УФ-м и Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа Урысейпсо Iэ Iэтым жылагъуэ кIэлъыплъакIуэхэр зэрыхуэхьэзырым теухуа пресс-конференц нобэ щыIэнущ.
— Аграрнэ унэтIыныгъэм епха щIэныгъэ лэжьыгъэ нэхъыфIхэр къыщыхах Урысейпсо зэпеуэм ехъулIэныгъэ яIэу хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал аграрнэ университетым щеджэхэр.

Поделиться: