Радио КБР 15.00 kab – 2020.06.20
— Нобэ щыгъуэ щ1эж махуэщ.
— Медицинэм и лэжьак1уэхэм я махуэр къэралым щагъэлъэп1ащ.
— Къэралым и Президент Путин Владимир 1э щ1идзащ зи 1эщ1агъэм гурэ псэк1э хьэлэлу, профессионализм лъагэ къигъэлъэгъуауэ ковид 19-м пэщ1эт Урысейм и дохутырхэм къэрал дамыгъэр къыхуэгъэфэщэным теухуа унафэм.
— Короновирус къызэузхэм я бжыгъэм иджыри 75 къыхэхъуащ.

Поделиться: