Радио КБР 15.00 kab – 2020.06.18
— КъБ-м нобэрей махуэм ирихьэлIэу коронавирус къызэуэлIахэр цIыху мини 4-рэ 209-рэ мэхъу.
— Гъуэгу хозяйствэм и лэжьакIуэхэм республикэм медицинэ дэIэпыкъуэгъу псынщIэ Газель тыгъэ къыхуащIащ.
— Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымкIэ корпорацэм агропромышленнэ, туризм унэтIыныгъэхэм ехьэлIауэ республикэм и инвестпроектхэр диIыгъыну и мурадщ.
— Мэкъумэш хъыбар.

Поделиться: