Радио КБР 15.00 kab – 2020.06.10
— КъБ-м нобэрей махуэм ирихьэлIэу коронавирус къызэуэлIахэр псори цIыху мини 3-рэ 576-рэ мэхъу.
— Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа Iэ Iэтым цIыхухэр уз зэрыцIалэм щыхъума хъун папщIэ чэнджэщхэр Роспотребнадзорым зэхигъэуващ.
— «Мэшыкъуэ» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ форумыр онлайн жыпхъэм иту ирагъэкIуэкIынущ.
— «Дэ дызэгъусэщ» жыхуиIэ лъы тынымкIэ Урысейпсо Iуэхугъуэ йокIуэкI.
— ЩIыналъэ гъуэгу ремонт лэжьыгъэхэр объектитIым щызыфIагъэкIащ.
— Аруан жылагъуэм псы зрикIуэ бжьамийхэр щIэуэ щIалъхьэн щIадзэ.

Поделиться: