Радио КБР 15.00 kab – 2020.06.09
— КъБ-м короновирусым земыгъэубгъунымк1э щы1э Оперативнэ штабым хъыбар дызэригъащ1эмк1э дыгъуэсэрей бжыгъэм иджыри 75 къыхэхъуащ.
— КъБ-м и мэкъмэшыщ1эхэм горох щхъуант1эр 1ухыжын щ1адзащ.
— УФ-м и конституцэм зэхъуэк1ыныгъэ хэлъхьэным теухуа КъБ-м щы1э хэхак1уэ комиссэм нобэ видеозэпыщ1эныгъэк1э пресс конференц иригъэк1уэк1ащ.
— Унагъуэ хуэмыщ1ахэм къыхкэ1а сабийхэм зыщ1эгъуэн папщ1э июным и 13-м республикэм щэбэт щ1ыхьэху щек1уэк1ынущ.
— Эстонием щек1уэк1ащ музкинофест зыф1аща япэ дунейпсо зэпеуэм КъБКъУ-м и амикс уэрэд жы1ак1уэ гупым вокалымк1э студиям и унафэщ1 Къул Лана япэ увып1эр къыщихьащ.

Поделиться: