Радио КБР 15.00 kab – 2020.05.28
— Нобэрей махуэм ирихьэлIэу КъБ-м псори зэхэту коронавирус уз япкърыту цIыху мини 2-рэ 592-м къахутащ.
— Адыгей, КъБ-р, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ нобэ и юбилейщ. (БакIyy Хъанджэрий- филологие щIэныгъэхэм я доктор).
— «Образы войны» зи фIэщыгъэ проектыр йокIуэкI.
— КъБ-м и цIыхубэ артист Молей Барэсбий къызэралъхурэ нобэ илъэс 90 ирокъу.(Фырэ Руслан — УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ).

Поделиться: