Радио КБР 15.00 kab – 2020.03.25
— Щэнхабзэм и лэжьак1уэхэм я махуэщ.
— Налшыч «Л1ыхъужьыгъэм и щ1ыхь къалэ» ц1э лъап1эр къызэрыхуагъэфащэрэ илъэсипщ1 зэрикъумк1э КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек республикэм щыпсэухэм зыхуигъэзащ.
— Короновирус зи1эу республикэм иджыри ц1ыхуит1 къыщахутащ.
— Узыншагъэр хъумэнымк1э министертсвэм электроннэ сервис игъэлэжьэн щ1идзащ.

Поделиться: