Радио КБР 15.00 kab — 2020.01.14
— 2020 гъэм щыщ1эдзауэ КъБ-м щ1эуэ щагъэзэщ1эну программэхэм теухуауэ.
— Мы гъэм январым и 1-м щегъэжьауэ пенсэм щ1агъу социальнэ ахъшэр иджы езытынур КъБ-м лэжьыгъэмрэ социальнэ дэ1эпыкъуныгъэмк1э и министерствэрщ.
— КъБ-м щыщу льготэ зи1э ц1ыхухэм нэгъабэ путевкэу 864-рэ иратащ.
— УФ-м егъэджэныгъэ, щ1эныгъэ, щэнхабзэ, спорт 1энат1эхэм щыпашэхэр къыщыхах зэпеуэ зэ1уха йок1уэк1.

Поделиться: