Радио КБР 15.00 kab – 2019.08.23
— КъБ-м и япэ Президент К1уэк1уэ Валерийрэ Шэшэн республикэм и япэ Президент Къыдыр Ахьмэт-Хьэжырэ я фэеплъу шыгъажэ зэпеуэ нобэ ек1уэк1ащ.
— Экстремизмэм зэрыпэщ1этым теухуа 1уэхугъуэхэр.
— Куржы – Абхъаз зауэр зэрыщ1идзэрэ илъэс 27 зэрырикъум теухуауэ Абхъазым зэ1ущ1эм щек1уэк1ащ.
— Экологие акцэм нобэ щ1едзэ.
— Мэшыкъуэ 2019 – щ1алэгъуалэ форумым и ещанэ сменэр нобэ щ1едзэ.

Поделиться: