Радио КБР 15.00 kab – 2019.08.14
— КъБ-м и 1этащхьэм и къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек щ1эныгъэл1 щ1алэгъуалэм я1ущ1ащ.
— КъБ-м и къуажэ школхэм егъэджэныгъэ центрхэр къыщызэ1уахынущ.
— Нобэ Абхъазыр зыхъумахэм я фэеплъ махуэщ.
— «АгроЮг» гъэлъэгъуэныгъэрэ е 5-нэ инвестицэ форумрэ мазэ дызыхуэк1уэм Ставрополь щек1уэк1ынущ.

Поделиться: