Радио КБР 15.00 bal — 2019.09.06
— Казбек Коков Байрамны аллында къырал саугъаланы бергенди.
— КъМ-ны делегациясы Болгарияда Шимал Кавказны ыйыгъы,-деген фестивальгъа къатышырыкъды.
— Тамбла Нальчикде бир къауум орамлада транспортну жюрюуне чек салынады.
— Маданият жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: