Радио КБР 15.00 bal — 2019.06.17
— Зольск районда медицинада ишлегенлени кюнюн белгилегендиле.
— Школланы мурдорунда лагерьле ачылгъандыла.
— Терк районда жоллагъа ремонт этедиле.
— Спортну юсюнден.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: