Радио КБР 15.00 bal – 2021.04.08
— Казбек Коков Москвада РФ-ны эл мюлк министири бла тюбешгенди.
— 1-чи апрельден къыралда жаз башы аскерге чакъырыу кампания башланганды.
— Республиканы сабанларында суу сугъарылгъан жерлени кёбейтир муратлыдыла.
— Маданият жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: