Радио КБР 15.00 bal – 2020.07.16
— Республикада бахча кёгетлени тирлигин жыядыла.
— «Эл устаз»,-деген програамагъа тийиншликде 8-адам ишге тохташханды.
— Долинск тийресинде Канукоев орамда ремонт ишле къыстау барадыла.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: