Радио КБР 15.00 bal – 2020.07.09
— «Прохладный-Эльбрус» автомобиль жолну Алтуд элде кесегине ремонт ишле бошалгъандыла.
— Энергетикле бу къызыу кюнледе электрокюч бла жалчытыуну мадарларын этедиле.
— Минги тауну тийресинде Микитаев атлы окъуула башланадыла.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: