Радио КБР 15.00 bal – 2020.06.25
— РФ-ны Баш законуна тюрлениуле кийириуню юсюнден референдум бюгюнден,июль айны 1-ни ингирине дери бардырыллыкъды.
— Июнь айны 26-сы наркотиклеге къажау кюрешни халкъла аралы кюнюдю
— Май районда Уллу Ата журт урушну кезиуюнде ёлген аскерчилеге аталгъан эскертмелени эм къарындаш къабырланы тёгереклерин тазалагъандыла.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: