Радио КБР 15.00 bal – 2020.06.24
— Бюгюн Москвада Уллу Ата журту урушда хорламны 75-жыллыгъына жораланган аскер парад болгъанды.
— Коронавирусдан ауругъанлагъа энтда къошулгъанды.
— Июль айны биринде хар инсанга да РФ-ны Конституциясына тюрлениуле кийирирге онгла къураллыкъдыла.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: