Радио КБР 15.00 bal – 2020.06.17
— Юрий Чайка ШК-ны айнытыу жаны бла кенгешге къатышханды.
— Республиканы прокуратурасы хауаны таза тутууну юсюнден закон къалай толтурулгъанын тинтгенди.
— Нальчикде Кулиев атлы орамда къурулуш ишле барадыла.
— Жер-жерледен билдиируле.

Поделиться: