Радио КБР 15.00 bal – 2020.06.09
— Республиканы башчысыны указы бла социальный бёлюмде ишлегенле къырал саугъагъа тийиншли болгъандыла.
— Къабарты-Малкъар жамауат палатасы референдумгъа хазырланыугъа жораланган кенгешге къатышханды.
— Россейде донор марафон башланнганды.
— Жер-жерледен билдиируле.

Поделиться: