Радио КБР 15.00 bal – 2020.06.08
— Нальчик-Майский автомобиль жолну жангыртыу жаны бла ишле къыстау барадыла.
— Къыйын пандемия болумну кезиуюнде къолайсыз юйюрлеге болушлукъ
этиледи.
— Нарткъала шахарда сабий санат школланы мекямларына ремонт ишле бардырадыла.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: