Радио КБР 15.00 bal – 2020.06.02
— 1-чи июньдан 3 жылдан 16 жылгъа дери жыл сандагъы сабийлеге ахча болушлукъ берилип башланганды.
— КъМ-ны маданият министерствосу «Журналистле зорлукъсуз дуния ючюн» деген конкурсну бардырады.
— Роспотребнадзор губуланы кёп жайылгъан кезиулери башланганы себепли сакълыкъгъа чакъырады.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: