Радио КБР 15.00 bal – 2020.02.26
— Бюгюн КъМ-ны башчысы Парламентге кезиулю Полсанияны этгенди.
— Нальчикни 5-чи школунда музей къурай турадыла.
— КъМ-ны муслийманларыны дин управлениясы жандауурлукъ ишлени анадан ары бардырады.
— Спортну юсюнден.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: