Радио КБР 15.00 bal — 2019.12.09
— Генеральный Прокурорну 2-си Нальчикде инсанла бла тюбеширикди.
— Парламентни тышында бардырылгъан жыйылыуу Терк районда ётгенди.
— Маданият жашаудан.
— Спортну юсюнден.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: