Радио КБР 15.00 bal – 2019.08.30
— Бюгюн Правительствону жыйылыуу болгъанды.
— Ич ишле министерствода байрам кюнледе къоркъуусузлукъну сюзгендиле
— Тамбукан кёлню тийресинде Кавказ жолда къурулуш ишле барадыла.
— Маданият жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: