Радио КБР 15.00 bal – 2019.08.23
— КъМ-р къыраллыгъыны байрамына хазырланады.
— 1-чи сентябрьге яслий къауумла ачыллыкъдыла.
— Агъач къабанга уучулукъ кезиу башланады.
— Маданият жашаудан
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: