Радио КБР 13.00 kab — 2019.09.05
— КъБ-м и унафэщ1 къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек парт унафэщ1хэм я1ущ1ащ.
— Къулыкъущ1эхэм Хьэтохъущ1ыкъуей жылагъуэм щаухуэ щэнахбзэмк1э унэр зрагъэлъэгъуащ.
— Бабугентрэ – Безенгирэ я зэхуаку дэлъ гъуэгур зыхуей хуагъэзэн щ1адзащ.
— КъБ-м сентябрым и 18-20 махуэхэм нейрореабилитацэмк1э щ1эныгъэ-практикэ конференц щек1уэк1ынущ.
— КъБ-м и къэлащхьэм «Кунаки» зыф1аща киномрэ телевидениямрэ я Кавказ-Ищхъэрэм фестиваль щек1уэк1ынущ.

Поделиться: