Радио КБР 13.00 kab — 2019.07.24
— Уэшхышхуэ къешхахэм къыхэк1ыу КъБ-м и федеральнэ гъуэгум щ1ып1ит1 деж ят1эпс къыщехащ.
— КъБ-м и 1этащхьэм и къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек щ1ыналъэм и жылагъуэхэр псык1э зэрызыщ1эмыхьэм теухуа гугъуехьхэр УФ-м и Президентым бгъэдилъхьащ.
— КъБ-м щ1эныгъэхэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ Гъут 1эдэм нобэ и юбилейщ. (БищIо Борис – филологие щ1эныгъэхэм я доктор).
— КъБ-м щыщ спортсмен ц1эры1уэ Махуэ Билял бэнэк1э хуитымк1э Олимп чемпиону къалъытэнк1э хъунущ.

Поделиться: