Радио КБР 13.00 kab — 2019.05.10
— Тек1уэныгъэшхуэм и махуэмк1э КъБ-м и унафэщ1 къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казебек республикэм щыпсэухэм захуигъэзащ.
— Энергоресурсхэм теухуауэ Правительствэм зэ1ущ1э щек1уэк1ащ.
— Альпинистхэм я фестиваль 1уэщхьэмахуэлъапэ щек1уэк1ащ.
— Гъуэгу насыпыншагъэм теухуа 1уэхугъуэ.

Поделиться: