Радио КБР 13.00 kab — 2018.01.24 13:36
— Анэдэлъхубзэхэр курыт еджап1эхэм щегъэджыным теухуауэ КъБ-м егъэджэныгъэмк1э, щ1эныгъэмрэ щ1алэгъуалэ 1уэхухэмк1э и министерствэм къыбгъэдэк1 хъыбар.
— СССР-м и къэрал премием и лауреат, усак1уэ, уэрэдус, актер, уэрэджы1ак1уэ Высоцкий Владимир къызэралъхурэ илъэс 80 зэрыхъум теухуа зэ1ущ1э нобэ Налшык щызэхаублэ. (Щэрдан Эммэ – Налшык дэт библиотекэ нэхъыщхьэм и абонементым и унафэщ1).
— Студентхэм я Урысейпсо махуэр 1этауэ зэрагъэлъэп1эным КъБКъУ-м зыщыхуагъэхьэзыр.
— Ныбжьыщ1эхэр вузым зэрыщеджэным щыхуагъэхьэзыр Школ Академие КъБКъУ-м щолажьэ. (Насып Артур — КъБКъУ-м щылажьэ Школ Академием и унафэщ1).

Поделиться: