Радио КБР 13.00 kab – 2020.08.13
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 16 къахутащ.
— Къэбэрдей-Балъкъэр радиом и диктору илъэс куэдк1э лэжьа, РСФСР-м, КъБ-м щэнхабзэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ Безрокъуэ Хужь къызэралъхурэ нобэ илъэси 105-рэ мэхъу.
— «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Шордакъ, Светловодское жылагъуэхэм щэнхабзэмк1э унэхэр ремонт щащ1.
— КъБ-м «Эльбрусиадэ» фестивалыр иджы етхуанэу щок1уэк1.

Поделиться: