Радио КБР 13.00 kab – 2020.07.01
— УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федерал округым щыIэ Чайкэ Юрий Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэнымкIэ Iэ Iэтым нобэ хэтащ.
— КъБ-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и унафэм ипкъ иткIэ IэнатIэ зыбжанэм нобэ лэжьэн щIадзэж.
— Налшык Кировым и уэрамым тет «Райан» тыкуэным мафIэ къыщIэнауэ МЧС-м и лэжьакIуэхэм ягъэуфIынкI.
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыцIалэр япкърыту щIэуэ цIыху 51-рэ къахутащ.
— «Сабий тхылъым и тхьэмахуэр» иджы япэу онлайн жыпхъэм иту йокIуэкI.

Поделиться: