Радио КБР 13.00 kab – 2020.06.25
— Короновирус зи1эу къахутахэм я бжыгъэм иджыри 70 къахэхъуащ.
— Уз зэрыц1алэр ужьыхын зэрыщ1идзам къыхэк1ыу лэжьап1э щхьэхуэхэм лэжьэн щ1адзэжащ.
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек налшык щаухуэ гъуэгухэм я 1уэху зы1утыр зригъэщ1ащ.
— Къэралым и Президент Путин Владимир и унафэк1э илъэс 16 иримыкъуахэм зи1э сабийхэм сомк1э зыщ1агъэкъуэнущ.

Поделиться: