Радио КБР 13.00 kab – 2020.06.12
— Къэралым и махуэмк1э КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек щ1ыналъэм щыпсэухэм ехъуэхъуащ.
— Къэралым и махуэм ирихьэл1эу КъБ-м и унафэщ1ым и сайтым къралъхьащ къэрал дамыгъэ зыхуэгъэфэщахэр.
— КъБ-м и унафэщ1К1уэк1уэ Казбек видео зэпыщ1эныгъэк1э щ1ыналъэм ухуэныгъэмрэ псэуп1э комунальнэ хозяйствэмк1э министр Бэрбэч Алимрэ КъБ-м и архитектор нэхъыщхьэ Унэжокъуэ Астемырырэ зэ1ущ1э дригъэк1уэк1ащ.
— КъБ-м короновирусым земыгъэубгъунымк1э щы1э Оперативнэ штабым хъыбар дызэригъащ1эмк1э дыгъуэсэрей бжыгъэм иджыри 79 къыхэхъуащ.

Поделиться: