Радио КБР 13.00 kab – 2020.06.02
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыцIалэ япкърыту щIэуэ цIыху 75-рэ къахутащ.
— КъБ-м социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ щIыхь зиIэ цIэ лъапIэр хуагъэфэщащ Умэ Светланэ.
— Коронавирус уз зэрыцIалэм нэхъыбэу и зэран зэкIа предприятиехэм зыщIагъэкъуэнущ.
— ЕсэпымкIэ зэфIэкI зиIэ школакIуэхэм дистанционнэ егъэджэныгъэ программэ драгъэкIуэкIынущ.
— «Щэнзабзэ» лъэпкъ программэм ипкъ иткIэ Бахъсэн районым и жылагъуэ зыбжанэм щыIэ щэнхабзэмкIэ унэхэр ремонт ящI.

Поделиться: