Радио КБР 13.00 kab – 2020.06.01
— Сабийхэм я хуитыныгъэм и махуэмк1э КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек республикэм щыпсэухэм захуигъэзащ.
— КъБ-м короновирусым земыгъэубгъунымк1э щы1э Оперативнэ штабым хъыбар дызэригъащ1эмк1э дыгъуэсэрей бжыгъэм иджыри 76 къыхэхъуащ.

Поделиться: