Радио КБР 13.00 kab – 2019.08.30
— Махуэшхуэхэм ц1ыхубэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщауэ зэрыщытынум теухуа зэ1ущ1э.
— Узыншагъэр хъумэнымк1э министрествэм илъэс ныкъуэм илэжьахэр къипщытэжащ.
— Удз гъэгъахэм я фестиваль Налшык щек1уэк1ынущ.
— Мэшыкъуэ щ1алэгъуалэ форумыр иухащ.

Поделиться: