Радио КБР 13.00 kab – 2019.08.23
— КъБ-м и япэ Президент К1уэк1уэ Валерийрэ Шэшэн республикэм и япэ Президент Къыдыр Ахьмэт-Хьэжырэ я фэеплъу шыгъажэ зэпеуэ нобэ ек1уэк1ынущ.
— Экстремизмэм зэрыпэщ1этым теухуа 1уэхугъуэхэр.
— «Лъэпкъ зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр ди тхыдэм къызэрыщыгъэлъэгъуар» проектым кърик1уахэр. (Къарэ Алинэ).
— Экологие акцэм нобэ щ1едзэ.
— Мэшыкъуэ 2019 – щ1алэгъуалэ форумым и ещанэ сменэр нобэ щ1едзэ.

Поделиться: