Радио КБР 13.00 bal — 2019.09.05
— Казбек Коков политика партияланы оноучулары бла тюбешгенди.
— Атажукинода маданият юйню къурулушу барады.
— Бабугент- Бызынгы автомобиль жолда ремонт ишле башлангандыла.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: